Algemene Voorwaarden Ortho Design

Ortho Design doet er alles aan om goed en duidelijk advies te verstrekken. Daarbij bewaart Ortho Design het evenwicht tussen een persoonlijke, snelle en praktische benadering enerzijds en vastlegging van afspraken en gegevens anderzijds. Alles in het belang van kwalitatief hoogstaande zorg voor u. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van al onze afspraken, werkzaamheden en adviezen met en voor u. We wijzen u er daarom graag op.

1. Ortho Design
Ortho Design is gevestigd te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53204484. Op onze website www.orthodesign.nl vindt u alle informatie over ons.

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden
Deze voorwaarden gelden wanneer u diensten en/of producten van Ortho Design afneemt. Ook advisering over die diensten en/of producten valt daaronder. Veelal komt u voor het eerst met Ortho Design in aanraking doordat u naar ons bent doorverwezen of doordat u met Ortho Design contact opneemt en er een afspraak wordt gemaakt voor een consult. Tijdens dat consult wordt een Plan van Aanpak met u doorgesproken. Als u met het plan vaan aanpak akkoord gaat, zal Ortho Design de afgesproken werkzaamheden verrichten. U tekent daarvoor, met welke ondertekening u in ieder geval ook expliciet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met het plan van aanpak, dan gelden deze algemene voorwaarden niettemin op hetgeen Ortho Design voordien met u heeft besproken, en/of op werkzaamheden en/of diensten die Ortho Design al voor u heeft uitgevoerd.

3. Wat koopt u bij ons
Wij tonen u op de website of tijdens gesprekken modellen van onze producten. Omdat sprake is van maatwerk, kunnen soms afwijkingen met de uiteindelijk aan u te leveren producten voorkomen, zoals kleur, (pas-)vorm en/of werking.

4. Welke prijs betaalt u
U betaalt de prijs die wij vooraf hebben gecommuniceerd. Prijzen zijn altijd inclusief BTW maar excl. eventuele verzendkosten. Als sprake is van afwijkingen van deze hoofdregel wordt dat altijd uitdrukkelijk met u besproken. U komt dus niet voor verrassingen te staan. De afgesproken prijs geldt op basis van de vastgelegde uitgangspunten. Als die veranderen, zoals materiaalkeuze, kleur, toevoegingen en/of andere aanvullingen, kan het zijn dat daardoor meerwerkkosten of andere kosten als gevolg van die wijzigingen, in rekening worden gebracht. Uiteraard geldt dat als sprake is van verandering in heffingen en/of externe kosten (bijv. BTW-wijzigingen) Ortho Design die verandering door moet voeren in de prijs van uw product.

5. Wanneer en hoe betaalt u en wat is de rol van uw ziektekostenverzekeraar
De producten en diensten die u bij Ortho Design kunt afnemen, worden in veel gevallen (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Standaard is dat evenwel niet. U kunt Ortho Design altijd vragen hoe in uw geval, gelet op het door u gewenste product of de dienst en gelet op uw zorgpolis, naar de mening van Ortho Design de vergoedingsstructuur in elkaar steekt. Uiteindelijk echter, kan Ortho Design hierover nooit gegarandeerd zekerheid verschaffen. Of u de facturen van Ortho Design geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt, is en blijft uw verantwoordelijkheid. Ortho Design raadt u aan daarover vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen. Het navolgende geldt in alle gevallen:
a. U bent onze klant en u bent verantwoordelijk voor de betaling. Ook als u, wij of uw zorgverzekeraar menen dat onze factuur/facturen deels door de zorgverzekeraar worden vergoed, blijft u verantwoordelijk voor de betaling totdat het gehele factuurbedrag door de zorgverzekeraar en, in het voorkomende geval, deels door u is/zijn voldaan. U kunt bij ons pinnen.
b. Als Ortho Design op basis van de informatie over uw ziektekostenverzekering meent dat de factuur, al dan niet deels, rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar kan worden gezonden, zal Ortho Design dat doen.
Het gestelde onder a. blijft altijd van toepassing.
c. In bijna alle gevallen bent u ook bij (gedeeltelijke) dekking voor de kosten via uw ziektekostenverzekering een eigen bijdrage verschuldigd.
Het gestelde onder a. blijft altijd van toepassing.

6. Betalingsachterstand/eigendomsvoorbehoud
Wij spreken met u af dat u onze factuur ofwel direct, ofwel uiterlijk binnen 8 dagen betaalt. Die termijn is ook, zoals de wet dat zegt, fataal. Het kan gebeuren dat de factuur of facturen niet op tijd betaald wordt of worden. U ontvangt dan van Ortho Design een betalingsherinnering. Mocht de betaling dan nog niet gebeuren, dan volgt Ortho Design de wettelijke regeling van de zogenoemde Wet Incassokosten. De invorderingskosten die Ortho Design dan maakt, waaronder ook kosten van een eventuele gerechtelijke procedure, worden dan zoveel mogelijk bij u in rekening gebracht.

Alle door Ortho Design geleverde zaken blijven eigendom van Ortho Design tot op het moment dat u volledig heeft voldaan aan al uw betalingsverplichtingen.

7. Wanneer kan Ortho Design de overeenkomst met u beëindigen
Ortho Design kan de overeenkomst met u (direct en zonder tussenkomst van de rechter) onder meer ontbinden als:
(a) u komt te overlijden;
(b) u niet langer bevoegd bent om zelfstandig over uw vermogen te beschikken;
(c) u of uw zorgverzekeraar onze facturen niet tijdig betaalt;
(d) het ernaar uitziet dat onze facturen niet zullen worden betaald.
In al deze gevallen worden de kosten van onze werkzaamheden tot het moment van ontbinding in rekening gebracht. Let wel: ontbinding betekent dat u en wij de plichten uit onze overeenkomst(en) niet meer hoeven na te komen, doch daarbij geldt dan dus wel dat al onze kosten tot dat moment van ontbinding, door u zullen moeten worden voldaan. Wij zijn daarnaast in zo’n geval niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, door wie dan ook geleden in het kader van de (ontbonden) overeenkomst(en).

8. Hoe is onze werkwijze? Hoe verloopt de levering?
1. Voor de vergoeding van bepaalde producten en diensten door uw zorgverzekeraar is een verwijzing nodig van een arts. In sommige gevallen is ook goedkeuring van uw zorgverzekeraar noodzakelijk. Tenzij u schriftelijk aangeeft de kosten zelf te betalen, beginnen wij -in uw en ons belang- zoveel mogelijk pas met de productie of levering na verwijzing en/of goedkeuring. Ongeacht de voorgaande praktijkwerkwijze, blijft de afspraak van art. 5a altijd van kracht.
2. Het vervaardigen van orthopedische producten is zeer arbeidsintensief. Als wij een levertijd opgeven, dan is dat altijd een indicatie. Wij doen ons best, maar het kan voorkomen dat wij de bij benadering opgegeven levertijden niet halen. Onze levertijden gelden dan ook niet, zoals de wet dat zeg, als fatale termijnen.
3. Tijdens het eerste consult spreken wij uw wensen door en brengen wij advies aan u uit. Als u het eens bent met onze adviezen en het plan van aanpak ondertekent, gaan wij aan de slag met uw bestelling. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. U kunt Ortho Design ook altijd bellen voor vragen over de stand van zaken.

9. Garantie
1. U heeft recht op garantie op de door ons geleverde producten. De garantietermijnen verschillen per product en zijn opgenomen in de specifieke productfolders. Wordt geen specifieke garantietermijn voor uw product vermeld? Dan geldt een garantietermijn van 3 maanden op pasvorm en 6 maanden op materiaal.
2. Alle garanties gelden alleen bij normaal gebruik. De garantie geldt niet in geval van:
(a) normale slijtage;
(b) schade door onzorgvuldig gebruik (zoals het niet naleven van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften);
(c) veranderingen aan uw lijf (benen en/of voeten), waardoor producten niet meer passen.
3. Eventuele problemen moet u binnen 21 dagen na het ontstaan van die problemen aan ons doorgeven. Als u dat niet doet, vervalt het recht op garantie.

10. Aansprakelijkheid/overmacht
Als u meent dat u schade lijdt, heeft geleden of zal lijden veroorzaakt door handelen en/of nalaten van Ortho Design, dan is dat uiterst vervelend. Wij hebben voor dat soort gevallen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In zo’n geval, gelden de volgende regels:
a. Elke aansprakelijkheid voor schade is door Ortho Design uitgesloten, tenzij onze aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en in alle gevallen tot het bedrag dat in dat geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan u wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van Ortho Design op die aansprakelijkheidspolis.
b. U dient uw schade binnen drie kalendermaanden nadat u met die schade bekend bent, aan Ortho Design te melden. Dat dient per mail en/of per brief te gebeuren. We stellen het op prijs als u in die mededeling(en) goed omschrijft wat uw schade is en wat u meent dat daarvan de oorzaak is. We kunnen dan met onze aansprakelijkheidsverzekeraar ook goed bekijken of dekking moet worden verleend. Als u dit niet binnen de termijn van drie kalendermaanden meldt, vervalt het recht op schadevergoeding.
c. Uitsluitend directe schade komt in het voorkomende geval in aanmerking voor beoordeling van onze aansprakelijkheidsverzekering. Andere, meer indirecte, (gevolg)schade als (bijvoorbeeld) bedrijfsschade, omzet- of winstverlies, schade van derden, of andere vormen van gevolgschade, is uitgesloten.
d. De aansprakelijkheidsverzekering van Ortho Design omvat in ieder geval handelen en/of nalaten van de onderneming van Ortho Design zelf en al haar medewerkers. Als Ortho Design voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (mede) afhankelijk is van derden, zoals bijvoorbeeld andere bedrijven, ondernemingen, toeleveranciers, verzekeraars, medici etc. en uw schade is geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door tekortschieten van één of meer van die derden, dan is Ortho Design voor die schade niet aansprakelijk.
e. Als in het uiterste geval het voorkomt dat én onze aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleent of niet tot betaling van uw schade overgaat én vast komt te staan (bijv. als door de rechter in een onherroepelijk vonnis vastgesteld) dat Ortho Design aansprakelijk is voor uw schade, dan geldt ten laatste nog dat die schadevergoedingsverplichting door ons nu al vastgesteld wordt op maximaal 5.000,00 EUR. Ortho Design kan niet anders dan zo’n beperking opnemen, al is het maar omdat haar producten in het algemeen relatief niet een (zeer) grote financiële waarde vertegenwoordigen. Mocht Ortho Design gelet daarop voor elke levering een aanzienlijk aansprakelijkheidsrisico lopen, dan zou Ortho Design niet kunnen werken.
f. Als sprake is van overmacht, is Ortho Design nooit aansprakelijk voor uw daaruit eventueel voortvloeiende schade. Overmacht is een situatie waarin Ortho Design redelijkerwijs haar afspraken met u niet kán nakomen. Op grond van rechterlijke uitspraken kunt u dan denken aan stakingssituaties, terrorisme, bancair falen etc. Ook echter redenen als uitvallen van medewerkers van Ortho Design als gevolg van ziekte, problemen in de toelevering van materialen en diensten door derden, ICT-problemen etc. zijn redenen van overmacht. Als de overmacht situatie relatief kort van duur is, zullen wij onze afspraken nakomen zo gauw de overmacht situatie voorbij is. Als de overmacht situatie langer duurt dan redelijkerwijs aanvaardbaar is, kunt u van uw overeenkomst met ons af. Wij ontkomen er dan echter niet aan om de kosten die tot dan door ons gemaakt zijn, bij u in rekening te brengen. U dient die dan ook te betalen.

11. Privacy/geheimhouding/Algemene Verordening Persoonsgegevens
Met u vindt Ortho Design het zeer belangrijk dat we netjes en volgens de laatste wet- en regelgeving met uw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren u hieronder graag hoe we dat doen waarbij rekening is gehouden met de laatste stand van zaken inzake privacyregelgeving (AVG). Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om ons hierover te bellen of te mailen.
a. Op onze website (www.orthodesign.nl) staat onze Privacy Verklaring. Daarin hebben we aangegeven welke rechten u heeft (onder meer op grond van de AVG) en aan welke regels wij ons moeten en willen houden.
b. De AVG maakt een belangrijk verschil tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. ‘Gewone’ persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw NAW-gegevens. ‘Bijzondere’ persoonsgegevens kunnen gegevens van medische aard zijn. Omdat Ortho Design gelet op haar werkzaamheden soms over zulke gegevens van u moet beschikken, verkrijgen wij daarvoor graag uw toestemming. Wij hebben dit op ons plan van aanpak aangegeven en vragen u voor die toestemming te tekenen. Uiteraard is dat niet verplicht, maar dan is de kans groot dat wij u niet kunnen helpen.
c. Al uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. Als wij uw gegevens toch voor een ander doel gebruiken, dan zal dat doel zeer dicht bij dat oorspronkelijke doel liggen. U kunt dan denken aan een mailing over het soort product(en) waarvoor u bij ons bent geweest.
d. Ortho Design voert haar beleid met betrekking tot uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Wij hebben een zogenoemd Register van Verwerkingsactiviteiten opgesteld. Daarin is aangegeven hoe Ortho Design omgaat met de wijze van verkrijging van uw gegevens, met de verwerking (opslaan, beheer e.d.) daarvan, het doel etc.
e. Indien en voor zover het gelet op de bedrijfsvoering van Ortho Design echt niet anders kan dan dat uw persoonsgegevens ook bij derden bekend zijn (een voorbeeld daarvan is dat de digitale processen van Ortho Design (bijv. hosting) door dergelijke aanbieders worden verzorgd) dan sluit Ortho Design met die derden een op grond van de AVG verplichte zogenoemde Verwerkersovereenkomst. Ook daarin is, zoals het hoort, gewaarborgd dat op de juiste manier met uw gegevens wordt omgegaan.

12. Intellectuele eigendom
Uiteraard bent u gerechtigd gewoon gebruik te maken van de door u gekochte producten en wij staan voor de dienstverlening die wij leveren. Dat betekent echter niet dat onze afspraken met u ook met zich brengen dat als sprake is van toepasselijkheid van intellectuele eigendomsrechten, die rechten aan u mee worden geleverd. U kunt bij intellectuele eigendomsrechten denken aan rechten die neerkomen op bescherming van door ons ontwikkelde teksten, materialen, modellen, etc. (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht etc.) . Onder meer het recht op verveelvoudiging van onze producten, het voeren van onze naam en/of onze modellen of het recht om die specifieke producten of diensten aan derden aan te bieden op al dan niet commerciële manier is aan Ortho Design voorbehouden. Het voorgaande zijn overigens voorbeelden. Wij behouden ons alle rechten uit hoofde van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten voor.

13. Klachten en geschillen
Wij doen altijd ons uiterste best. Bent u toch niet helemaal tevreden? Bel of mail ons dan. Wij gaan dan ons uiterste best doen de zaak op te lossen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Wij beschikken over een uitvoerige klachtenprocedure. Die staat bij ons op de website. U kunt de klachtenprocedure ook telefonisch of per mail kosteloos bij ons opvragen.