Ortho Design streeft naar maximale kwaliteit van haar producten en diensten. Toch kan het voorkomen dat u als klant over onze producten of diensten niet tevreden bent. In dat geval kunt u dit aan Ortho Design kenbaar maken via een klacht. Ortho Design zal samen met u zoeken naar een mogelijke oplossing voor uw ongenoegen. Tevens stelt het ons in de gelegenheid te leren van uw bevindingen. Periodiek worden de klachten geëvalueerd zodat wij onze producten en dienstverlening verder kunnen verbeteren. Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u deze kenbaar te maken via het klachtenformulier. Klik hier

Er is sprake van een klacht op het moment dat het product of de dienstverlening niet aan uw verwachtingen of de gemaakte afspraken voldoet. Dit kunnen onderwerpen betreffen als bejegening, bereikbaarheid, afspraken, de kwaliteit van het product, verwachtingen van de functionaliteit van het product, enz.

Ontvangstbevestiging

Uw klacht wordt door ons in behandeling genomen. Om zeker te zijn dat uw klacht door Ortho Design in behandeling is genomen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Deze ontvangt u binnen 5 werkdagen nadat uw klacht op het kantoor is ontvangen. In deze ontvangstbevestiging is tevens een omschrijving van uw klacht opgenomen. U kunt op basis van deze beschrijving nazien of uw klacht op de juiste wijze door ons is geïnterpreteerd. Mocht het nodig zijn, dan kunt u dit nogmaals met ons afstemmen.

Voorstel Ortho Design

De orthopedisch schoentechnicus wordt van uw klacht op de hoogte gesteld en is degene die voor de afhandeling van de klacht verantwoordelijk is. Zodra  de orthopedisch schoentechnicus een goed beeld heeft van de oorzaken die tot uw klacht hebben geleid, ontvangt u van hem schriftelijk bericht. Deze schriftelijke reactie ontvangt u uiterlijk twee weken nadat u van Ortho Design de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. In deze reactie wordt de oorzaak van uw klacht beschreven en doet hij u een voorstel om uw ontevredenheid weg te nemen.

Akkoord voorstel

Mocht u na overleg met de orthopedisch schoentechnicus overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop uw klacht wordt opgelost, dan zal de orthopedisch schoentechnicus trachten dit voorstel binnen één week uit te voeren. Daarnaast ontvangt u van de orthopedisch schoentechnicus een schriftelijke bevestiging van de oplossing.

Afronden klacht
Uiterlijk twee weken nadat het overeengekomen voorstel ten uitvoer is gebracht zal Ortho Design u vragen naar een laatste beoordeling. Als hieruit blijkt dat uw onvrede naar behoren is opgelost, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat uw klachtendossier is gesloten.

Beroep aantekenen
Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien na inzet van Ortho Design en in overleg met u blijkt dat de mening van Ortho Design en u uiteenlopen en het onmogelijk lijkt om tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van NVOS-Orthobanda. Dit is de overkoepelende brancheorganisatie voor orthopedische instrument- en schoenmakerijen.
Op www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling kunt u een klachtenformulier invullen. Dit kunt u daarna mailen naar klachten@nvos-orthobanda.nl of opsturen naar NVOS-Orthobanda, Postbus 22142 1302 CC Almere.