Privacy

Privacy Statement

Ortho Design
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 53204484

Verantwoordelijke
Binnen Ortho Design worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening dan wel de levering van de producten aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Ortho Design is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Ortho Design beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens
Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening dan wel het levering van de gewenste producten is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het bijhouden van dergelijke gegevens is onder andere noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst. Daarnaast worden deze gegevens ook verwerkt voor andere doeleinden, denk bijvoorbeeld aan de financiële afhandeling van de ontvangen producten.

Wanneer Ortho Design uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ortho Design gebruikt uw: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, eventueel e-mailadres, nationaliteit, medicatie, relevante medische gegevens en achtergrond, gegevens over de indicatie/hulpvraag, financiële gegevens, gegevens over de verzekeringsmaatschappij, verslaglegging.

In de meeste gevallen zijn bovenstaande persoonsgegevens afkomstig van de betrokkene zelf. In enkele gevallen kunnen deze gegevens verkregen zijn via een derde partij. Dit zal met name aan de orde zijn wanneer wordt samengewerkt met of een doorverwijzing van een (revalidatie)arts. Ortho Design zal u over de afkomst van uw persoonsgegevens informeren.

Grondslag verwerking

Ortho Design mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

a. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van pré-contractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Ortho Design onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal van u of een ander natuurlijk persoon;
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Ortho Design of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Ortho Design van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde (dataportabiliteit).

Ortho Design zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Ortho Design waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Contactgegevens Ortho Design:
t.a.v. dhr./mw. IJsebrands
Kolkweg 20-16
8243 PN Lelystad

info@orthodesign.nl

Bewaartermijn

Ortho Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Ortho Design heeft gekozen om gebruik te maken van een externe FG. De FG functie wordt vervuld door: Zorg Zaken Groep. Zorg Zaken Groep wordt door Ortho Design bij alle privacy aangelegenheden betrokken.

Beveiliging persoonsgegevens
Ortho Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen beveiligd door bijvoorbeeld een wachtwoord, de computersystemen zijn voorzien van diverse technische beveiligingsmaatregelen, fysieke dossiers worden bewaard achter slot en grendel en er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling.

Vragen
Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch, via de e-mail of op de locatie van Ortho Design te Lelystad. Ortho Design zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1. dhr. of mw. IJsebrands, info@orthodesign.nl

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement
Ortho Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.